1. А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И   С В Е Д Е Н И Я Образец 1
  2. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 9 от ЗОП Образец 2
  3. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки за липса на свързаност  Образец 3
  4. СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката Образец 4
  5. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки Образец 5
  6. Д Е К Л А Р А Ц И Я за съгласие за участие като подизпълнител  Образец 6
  7. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки   Образец 7
  8. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Образец 8
  9. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Образец 9