Стратегия за развитие на Пето ОУ Христо Ботев за периода 2020-2024

Правилник за устройството и дейността на ОУ Христо Ботев

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Годишен план на Пето ОУ Христо Ботев за учебната 2020-2021 година

Програма за превенция на ранното напускане на ученици 2020 – 2021

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2020 – 2021

Училищна програма за занимания по интереси 2020-2021

Механизъм за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на учениците

Мерки за повишаване качеството на образование

План за квалификационна дейност за учебната 2020-2021 г.

План за заседанията на педагогическия съвет

План за дейностите по БДП 2020-2021г.

Етичен кодекс

ГОДИШЕН ПЛАН 2019-2020

УЧЕБЕН-ПЛАН 2019-2020

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

ПЛАН И ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО